FIETS-/VOETPAD DIJKLICHAAM A9 / GOLFBAAN & FIETSTUNNEL DOOR DE LUS A9

Fiets- / Voetverbinding langs Golfbaan & A9

Update juli 2021

Fiets- & voetverbinding langs Golfbaan en A9
Ga met u muis over de afbeelding ter verduidelijking van de omvang van dit project deel.

Nog steeds (aug. 2017) openstaande vragen / vraagtekens ?

 • Is er tenminste een aanvullend monitoringsplan om te bezien wat de effecten zijn van de Graafwerkzaamheden?
  En wordt het in het DHV rapport geadvieseerde minimale monitoringplan gehandhaaft en gedeeld met de VROM Cie van de Buurtvereniging Nieuwemeer?
 • Wat is nu het beleid ten aanzien van de percolatorpomp en haar pompdebiet naar RWZI en rijmt dit met het DHV rapport advies?
 • Wat komt er van het Recreatief Fiets- & Voetpad terecht? En op welke termijn?
 • Hoe zit het met de Ecologische zone afspraken aan de A9 zijde van de Golfbaan?
 • Wat is de status van de 1.079 milj. gereserveerde gelden en de voorgestelde herbestemming in de Kostenbegroting 2016?
 • Hoe worden de conflicten met de Bestemmingplan Nieuwemeer afspraken opgelost?
 • Wat vindt de Gemeenteraad van de gang van zaken ?

Update Maart 2021
Ondanks openstaande en nimmer beantwoorde vragen, heeft de Gemeente een nieuw plan gemaakt voor besteding van de gereserveerde SMG gelden. Hiermee wordt duidelijk dat de Gemeente eenzijdig een streep heeft gezet door het plan ter realisatie van het recreatieve fiets-/voetpad langs de golfbaan en hiermee de bewoners in de kou laat staan en mee huilt met de Golfbaan Exploitant tegen alle afspraken in "CHAPEAU"

============

12 mei 2021 - Omgevingsvergunning Onderhoudspad Golfbaan klik hier voor de vergunning
Hiermee is bewezen dat ik altijd gelijk heb gehad, dat er een illegaal onderhoudspad was aangelegd, in plaats van het beloofde en afgesproken Fietspad, is er dan alsnog een vergunning voor aangevraagd. Helaas is deze niet juist openbaar / kenbaar gemaakt zodat ik hier niet op heb kunnen reageren, vreemde zaak als je ziet hoe direct/nauw ik met dit project betrokken ben (geweest). Maar ja daar zullen ze wel "Geen actieve herinnering meer aan hebben"
Treurig, maar hiermee is ook alles gezegd over het waardeloos of verwerpelijk functioneren van de gemeente en de organisatie rond de Golfbaan. ("Wij weten het beter" en bewoners zijn eigelijk dom en lastig, maar niet vlak voor de verkiezingen)
.

07 oktober 2020 - Haarlemmermeer mag gronden Groene As onteigenen - Westerpost
Vreemde gang van zaken, de gronden/dijklichaam bestemd voor de dezelfde Groene As worden herbestemd voor ander gebruikt en hiermee de helft van de Groene As rond de Golfbaan weggegeven. Vervolgens gaat dezelfde gemeente alles uit de kast halen om door de eigenaar van de te onteigenen gronden gesteunde plannen incl. het aanbod/voorwaarde om de explotatie zelf te mogen doen. Met de wetenschap hoe deze gemeente omgaat met explotatie van sportveld gronden (denk aan Honkbal stadion) en de weggegeven gronden langs de golfbaan echt Hoofddorps Gemeentelijk beleid, dus ongegrijpbaar/kostbaar. Bekijk dit artikel

08 juni 2018 - Melding illegaal aangelegde werkweg op locatie van Wel Bestemd recreatief fietspad wordt NIET verder in behandeling genomen. :-(
Zoals bekend zou er op de nu illegaal aangelegde werkweg door de Ecologische zone langs de Golfbaan, een recreatief fietspad komen op deze illegale situatie onder de aandacht van de Gemeente te brengen heb ik een melding 188724 ingediend. Maar ondanks dat er geroepen wordt dat fietspaden een hoge prioriteit hebben willen ze in Hoofddorp NIET meewerken aan hetr mogelijk maken van een fietspad waar het geld voor beschikbaar is en de afspraken over vastgelegd zijn.
Klik hier om de gemeentelijke reactie te bekijken
Klik hier om de nieuwe melding kracht bij te zetten, vul dan bij referentie nummer
189509 in, en vul de melding aan met u gegevens. Bij voorbaat dank.
.

15 mei 2018 - Foute voorstelling van zaken wordt op de mouw gespeld van de Gem. raad.
Het artikel in het Haarlems Dagblad van 15 mei geeft een foute onjuiste en slecht voorstelling van de waarheid weer en de gem. raad wordt blijkbaar weer onjuist geinformeerd. En dit alles ZONDER Nieuwemeer te raadplegen en/of hierbij te betrekken, ZEER SLECHTE ZAAK Dit artikel bekijken, klik hier . De wethouder beschermt zijn foute / onbetrouwbare ambtenaar M.S..

25 april 2018 - Beantwoording Schriftelijke vragen Een Haarlemmermeer inzake Fietspad
Het heeft even geduurd, maar het is er dan toch van gekomen, de antwoorden op de schriftelijke vragen.
Wel had ik er persoonlijk meer van verwacht anders dan een vertraag en rek reactie. Wel stelt het mij gelukkig dat de Gemeente raad blijkbaar op de hoogte is van het contract, wat eigenlijk niet blijkt uit haar instemming op andere punten.
Zoals u in het komende Dijkertje zult kunnen lezen ga ik het contract voorleggen aan een advocaat, dit om te bezien of de gang naar de rechtbank in Haarlem zinvol kan zijn. Maar ook omdat er nog een aantal punten in dit contract staan die nog veel lastigere vragen gaan opleveren voor de Gemeente maar zeker ook voor de Golfbaan exploitant. Dus wordt vervolgd....
De schriftelijke beantwoording bekijken, klik hier

18 maart 2018 - Eén Haarlemmermeer (Hans Spijker) stelt schriftelijke vragen nav "Troefkaart"
Omdat Hans als oud inwoner van Nieuwemeer altijd zeer betrokken is bij ons Buurtschap en hij een groot voorstander is van dit Fietspad, heeft hij schriftelijke vragen gesteld nav de informatie onder de noemer Troefkaart recreatieve fietspad.
klik hier om deze vragen te bekijken

20/03/2018 HC Nieuws plaatste hier een artikel van
Ergernis over vertraging fietspad bij golfbaan Nieuwe Meer, klik hier

Waarschijnlijk volgt er ook op zondag 25 maart een Interview op Meerradio nav de door Hans gestelde vragen, wordt vervolgd.

22 februari 2018 - Gemeentelijk overleg met meer info over Fietspad. Update 10 maart 2018
Tijdens een gemeentelijk overleg is meer duidelijk geworden over het Fietspad langs de Golfbaan. Met voor de Gemeente een verrassende "Troefkaart", klik hier voor meer informatie Gemeente blijkt niet op de hoogte van Erfpacht contract afspraken.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heb ik een WOB verzoek ingediend bij de Gemeente en Schiphol (SRE) voor beschikbaarstelling van het Erfpachtcontract, van waar naar verwezen word door Dhr Oomen in het Bestemmingplan Nieuwemeer 2007 pagina 62 punt 14

 

05 september 2017 - Haarlems Dagblad - "Fietspad heel goed mogelijk"
Naar aanleiding van onderstaande berichtgeving heeft het HaarlemsDagblad een artikel geplaats, heel "toevallig" staat er een ander artikel onder waarbij de Gemeente zich ook van haar minder kant laat zien, gebrek aan ondersteuning voor de Boodschapshuttle leidt tot een treurig einde, is dit toeval ? of toch niet ?? klik hier om het artikel te bekijken
Voor alle duidelijkheid, de aangehaalde brief van de wethouder is NIET aan de buurtvereniging gestuurd maar uitsluitend aan de gementeraad. Ter verduidelijking van de argumenten, is het raadzaam mijn reactie richting de gemeente raad te lezen, zie hieronder.

02 augustus 2017 - Wethouder informeert Gem. raad over "Stand van zaken fietspad Nieuwe Meer", maar vergeet overige betrokkenen.
Via niet officiele weg kreeg ik de brief van de wethouder aan de Gemeenteraad ter inzage, een onbegrijpelijke gang van zaken, immers wij zijn helemaal NIET geinformeerd, Hoe kan dit ? Tijdens de laatste gem. bijeenkomst, dd 21 nov. 2016, in ons Buurthuis is dit nog speciaal beloofd door woordvoerdster en gebiedmanager Mevr. H v/d Bosch.
Als reactie op voorgemelde brief, heb ik de wethouder en de gemeente raad om een schriftelijke reactie gevraagd, en mijn verbazing uitgesproken.
- Brief van de wethouder aan de leden van de gemeente raad kenmerk X2017.47408 d.d. 02 aug. 2017, klik hier
- Door mij verstuurde reactie van verbazing en verzoek om een reactie d.d. 23 aug. 2017 , klik hier

05 februari 2017 - Ondanks alle geruststellende verklaringen en woorden, is de situatie nog steeds niet stabiel.
Ondanks alle verklaringen van alle partijen die er verstand van zouden moeten hebben (? :-( ), ziet het er nog steeds niet er vertrouwd eerder bverontrustend uit, zie onderstaande foto's gemaakt op 5 feb. 2017, dit ondanks een extra kering om een beetje stabiliteit te geven aan het veel te zwaarbelaste en onregelmetaire gebruikte pad.
En dan heb ik het nog niet over de mogelijk dieper gelegen problemen. Laat het duidelijk zijn; er kan later niet gezegd worden door ALLE betrokkenen, (dus ook gemeentelijke verantwoordelijke) dit hebben we nooit geweten, wel dus .

Voor alle duidelijkheid deze foto's zijn gemaakt op de al meerdere keren aangegeven zeer zwakke plek in het dijklichaam.

 

13 juni 2016 - Teleurstellend "onderzoeks resultaat/rapport"
Dhr. Jan Jacobse verwoord het erg goed in zijn e.mail reactie naar de Gemeente. Waarbij ik * (inmiddels) als nog immer zeer bezorgde Buurtbewoner zijn reactie onderschrijf en ook van de Gemeenteraad eigenlijk verwacht dat zij hiermee GEEN genoegen zullen nemen. Het is "als een vieze pleister op een zeer slecht helende wond" (leek me wel toepasselijk ivm alle Dr. & Drs. vermeldingen) nog zeker geen oplossing voor het onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente nog immer zorgelijke ontstane immer verslechterende situatie.
De gemeentelijke reactie en onderzoeksresultaten bekijken, klik hier
De aangehaalde reactie van Dhr. J. Jacobse bekijken, klik hier
.
Wat mij * betreft staan NOG steeds bovenvermelde vragen open. En zijn de zorgen tav de voortschreidende uittredende vervuiling niet weggenomen.
.   
 * Erik Hoogenboom

27 mei 2016 - Helaas nog geen geruststellende onderbouwing ontvangen.
In verschillende lokale media (zie artikel HC Nieuws dd 19 mei) heeft de wethouder en/of zijn ambtenaren zich uitgelaten over de onnodige zorgen inzake de lekkage van het Dijklichaam. Maar in alle gevallen wordt er een voorbehoud gemaakt ivm het nog uit te brengen rapport.

Voor ingenomen reactie van de Gem. ambtenaar
In vervolg op mijn email van 29 april kan ik u melden dat de voorlopige resultaten van het onderzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland gereed zijn en deze willen we graag, vooruitlopend op het definitieve rapport, met u delen.

Uit de analyseresultaten van Rijnland blijkt dat er weinig verschil zit tussen de twee meetlocaties ter plaatse en het referentiemonster. Alle resultaten vallen onder de normen, met uitzondering van de parameter koper. Deze zit in deze monsters net boven de norm. Dit is niet ongewoon binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland op de parameter koper vaker een minieme overschrijding wordt aangetroffen in het oppervlaktewater.

Conclusie is dat hiermee voor ons voldoende is aangetoond dat er geen sprake is van vervuiling.

Als je het complete rapport nog niet hebt hoe kan je dan al met resultaten komen ? Of weten ze het net als bij het Honkbalstadion weer beter en zijn de gevolgen voor een volgend college ?
Deze vooringenomen houding geeft mij weinig vertrouwen in de resultaten die bekend gemaakt worden immers die zullen moeten aansluiten bij het geen er al geroepen is, zo niet dan maken we het zo ondoorzichtig dat het toch lijkt als of we gelijk hebben gekregen. CHAPPEAU knap werk.

Er wordt helemaal niet gerept over het feit dat het Dijklichaam zichtbaar lekt en er wordt al helemaal niet ingegaan op de zorgen hoe het zit met de lekkage op grotere diepte, waar zich juist de verontrustende vervuiling bevind.
Gemakshalve wordt er wel gemeld dat de percolatorpomp volgens hen eigenlijk geen functie meer heeft en wel stilgezet kan worden (bespaard de Golfbaan/Schiphol heel veel geld). Dit volledig tegen de doelstellingen en adviezen van het DHV rapport in en los van een onderbouwing van gegevens, van deze pomp en de noodzakelijke monitoringsrapporten.

De PvdA heeft vragen over voorgaande gesteld en is met vergelijkbare "geruststellende" woorden heen gezonden, maar de ook hier beloofde onderzoeksresultaten hebben wij ook nog niet gezien. Ander halve week na 29 april, lijkt mij al voorbij.
De beantwoording van voorgenoemde vragen bekijken, incl. de toezegging tav de onderzoeksresultaten, klik hier

01 mei 2016 - Afgraving werkzaamheden bij de A9 - in het programma MeerMagazine
Tijdens voor genoemd programma vindt er een interview plaats nav de Graafwerkzaamheden en dreigende gevolgen.
Het betreft de uitzending van 1 mei 2016 om 12.15 uur in het programma MeerMagazine interview door: Wim Brik

Dit interview beluisteren, klik hier voor het MP3 bestand
.

28 april 2016 - Verschillende bezorgde reactie nav onderstaande berichtgeving
Vanuit verschillende kanten volgen bezorgde reactie enn aankondigingen van het stellen van vragen en nader onderzoek, o.a. vanuit de kant van de provincie, dus wordt vervolgd. Blijkbaar zijn er toch meer mensen die hun verantwoordelijkheid en/of bezorgdheid niet onder stoeln of banken willen steken.

28 april 2016 - Nieuwe Meer weer bang voor milieuramp - HC Nieuws online
Dit artikel bekijken, klik hier
Met bovenstaande titel trof ik het artikel op HC Nieuws online, met de inhoud kan ik me voor het grootste deel vinden, maar met de titel iets minder, we zijn niet WEER, maar NOG STEEDS bang. En ik probeer niet al 4 maanden, maar al een paar jaar aandacht voor deze dreigende situatie te krijgen, tijdens een van de eerste openbare bij eenkomsten heb ik aan RWS gevraagd of zij bekend waren met het geen er achter het dijklichaam ligt, een duidelijk antwoord was het gevolg; een golfbaan en verder geen bijzonderheden. Uiteraard heb ik hen toen gewezen op de bij mijn bekende gegevens, waaronder de DHV rapporten, nu een paar jaar later mag ik hopen, maar twijfel is zeer of hier serieus naar gekeken is.
.

26 april 2016 - Gemeente: dijk A9 lekt niet - Haarlemsdagblad online Dit artikel bekijken, klik hier
Misschien dat u zelf beter de foto's kunt bekijken om te oordelen of de uittredende sporen langs het dijklichaam naar benenden stromen of vanuit het Dijklichaam komen.
Het betreft hier een afgegraven dijklichaam dis niet een nieuw opgebouwd gedeelte en als u naar links op de beelden kijkt ziet u daat geheel geen sporen en de lokatie waar de sporen zichtbaar zijn is ook de lokatie waar al eerder problemen leken met de stabiliteit. Maar misschien wel belangrijker waar volgens de DHV rapport de vervuiling het dichtst bij het dijklichaam komt.

Conclusie de gemeente kan niet anders dan met deze reactie komen gelet op eerder ingenomen standpunten, maar wij wachten liever de resultaten van het onderzoek af. Uiteraard hopen wij dat wij geen gelijk krijgen, al doen de beelden toch niet alleen voor ons anders vermoeden. Overigens zijn de sporen niet alleen roestbruin, maar ook gitzwart en paarblauw van kleur, dit is niet erg duidelijk op de beelden te zien. Ik hoop voor de PvdA dat zij net zo snel een antwoord krijgen op hun vragen, maar dit ter zijde.
.

25 april 2016 - PvdA stelt schriftelijke vragen aan de verantwoordelijk wethouder
Van uit verschillende richtingen ontvangen wij verontwaardigde en verontruste berichten als gevolg van de ontstane situatie. RWS heeft toegezegd onderzoek te starten, helaas hebben wij nog niets vernomen van Rijnland, terwijl alles direct in verbinding staat met watergangen welke onder haar beheer vallen, wordt naar verwacht vervolgd.....

Hier kunt u de schriftelijke vragen van de PvdA terug lezen, uiteraard zullen ook eventuele antwoorden volgen..

Een wat onderbelicht onderdeel van onze zorgen is het feit dat de gekleurde waterstroompjes vanuit het dijklichaam komen en omdat er wat ons betreft een ontoelaatbaar deel van het Dijklichaam is afgegraven maken wij ons grote zorgen of het hier niet gaat om vervuiling vanachter het Dijklichaam dus dat door de dijk heen lekt.

Hierbij moet rekening worden gehouden dat de zichtbare lekkage ook ondergronds zal plaatsvinden waar nog zwaardere/gevaarlijke vervuiling in de put ligt op geslagen.
Als er hier werkelijk sprake is van een lekkage ondermijnd dit de beoogde en bewaakte waterhuishouding van de put en zijn de gevolgen niet te overzien.
Aan de uitspoel vormen zoals te zien op onderstaande foto’s is overduidelijk af te leiden dat de vervuiling vanuit het Dijklichaam komt en er niet vanaf / langs stroomt.

24 april 2016 - RTV-NH besteed aandacht aan zorgen ivm de geconstateerde Dijklekkage.
In aanvulling op het Nieuws item bij RTV-NH van 6 februari, besteed RTV-NH in hun Nieuws programma zondag 25 april nogmaals aandacht aan de afgraafwerkzaamheden, of beter de gevolgen hiervan met het Dijklichaam langs de Golfbaan The International en de A9. Hopelijk pakken de verantwoordelijke bij de Gemeente dit nu ook eindelijk eens serieus op.

Dit Nieuws item op RTV-NH bekijken, hierin staat ook een deel van de uitzending RTV-NH Nieuws dd 25 april 2016

RTV-NH Nieuws 24 april 2016

23 april 2016 - Zorgen lijken de Waarheid DIJKLICHAAM (perswal) LEKT zware vervuiling.
Ondanks alle waarschuwingen en zorgen geuit door verschillende partijen, is het Dijklichaam langs de Golfbaan toch afgegraven, zonder afdoende onderzoek, wel heeft de Golfbaan zijn discutabele onderhoudsweg gekregen, ten koste van de ecologische zone.
Maar belangrijker zijn onze nog immer aanwezige zorgen tav het milieu risico, hieronder ziet u dat de zorgen NIET ongegrond zijn geweest.

Ik ben benieuwd wat Rijnland, de Provincie Noord Holland en de Gemeente Haarlemmermeer hier nu van vinden ?
Maar belangrijker nog wat zij hier aangaan doen ?
Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland Johan Remkes, gaf de gemeente Haarlemmermeer blijkbaar niet voor niets "een veeg uit de pan", Gemeente Luister beter naar omwonende en doe hier iets mee. Wilt u dit artikel bekijken, kijk onder Participatie, klik hier

----

-----

Als bovenstaand filmpje te snel ging kunt u hieronder nog een paar beelden bekijken, te bizar voor woorden, of bent u iets anders van mening????

 
 

De verontruste sporen komen echt uit, dus van onder het afgegraven Dijklichaam, met de wetenschap wat er in de put gedumpt is, zullen in deze sloot waarschijnlijk niet veel diertjes meer leven. Maar de gemeentelijke vertegenwoordigers en toezichthouders weten het toch waarschijnlijk weer beter. Bedankt dat u ons zo serieus heeft genomen en succes......

En niet te vergeten, hoezo houdt Rijnland toezicht op vervuiling van opervlakte water, als dit echt zo is, ben ik benieuwd wat naar aanleiding van deze beelden gedaan gaat worden. Misschien heb ik wel een paar emmertjes van de zeer verdachte grond beschikbaar...

Bij de duiker onder de A9 door komen de twee watergangen bij elkaar en wordt het vervuilde water gemengd met een veel grotere hoeveelheid "schoon" water, dit wordt gedaan door de doorstroming van het vuile deel te beperken.

De klaar liggende kunststof (PVC) damwandjes van 2.5 m lengte zijn uiteraard bij lange na niet afdoende om dit probleem te ondervangen, hoogstens om het aan het zicht te onttrekken.

 

24 maart 2016 "Uiterste best" voor fietspad bij golfbaan Nieuwe Meer

Met deze titel opende het artikel in het Haarlemsdagblad veel belovend maar wij moeten het eerst nog allemaal zien en vragen ons af wat de wethouder bedoeld met "uiterste best".Dit artikel bekijken, klik hier.
Voor alle duidelijkheid het fietspad is al vastgelegd in het BP Nieuwemeer van 2007 als onderdeel van de Ecologische zone en realisatie icm de Golfbaan.
De gelden hebben wij ism Corrie Verbeek van de Gemeente gereserveerd gekregen vanuit MainPort & Groen.
Er wordt zonder gerustgevende onderbouwing (ontoereikend rapport* ) gegraven aan het Dijklichaam welke wel degelijk een functie heeft ter bescherming van de stabiliteit van de voormalige Zandwinput, verder wordt er instrijd met de plannen en het bestemmingplan een onderhoudsweg gerealiseerd vóór de Golfbaan exploitant, die op zijn beurt eerst de gereserveerde ruimte voor de ecologische zone niet gerespecteerd heeft. Terwijl er voor de inrichting van de gehele ecologische zone duidelijke afspraken met de Golfbaan exploitant zijn gemaakt en vanuit de provincie gelden beschikbaar zijn gesteld. Met als beloning een strijdig onderhoudspad, begrijpt u dit nog??

Ik heb het gevoel dat met "uiterste best" bedoeld wordt het goed maken van eerder gemaakte fouten en niet nagekomen afspraken. Het extra geld zou mijns inziens bij het project omlegging A9 vandaan moeten komen, immers deze extra kosten zijn het direct gevolg van deze plannen en in achter kamertjes gemaakte afspraken tussen SADC, RWS, de Gemeente en de Golfbaan exploitant. Tevens wordt de discutabele onderhoudsweg gerealisaeerd vanuit de beschikbare, maar anders bedoelde middelen.

En waar 29 oktober 2015 tijdens de inspraak actie inzake de financiering van het vergeten fietstunneltje al voor gewaarschuwd is dat deze investering nodeloos is als het fietspad niet wordt gerealiseerd, klik hier voor meer informatie

En last but not least wordt er aan alle kanten voorbij gegaan aan de zorgen met het oog op de milieu risico's, zelfs een al eerder bepaalde bodem bemonstering wordt niet eens (aangepast)herbevestigd. Laat duidelijk zijn er is nadrukkelijk gewaarschuwd voor alle risico's en zorgen en de betrokken verantwoorelijke op naam geinformeerd. Ik denk wordt vervolgd...
* Het geupdate of finale rapport is voor ons nog steeds niet beschikbaar ondanks alle beloften en de toch over duidelijke betrokkenheid van ons.

15 - 19 februari 2016 Status Graafwerkzaamheden in beeld gebracht en overzicht verschillende rapporten online gezet.
Het overzicht met rapporten en gemeentelijke en bewoner reacties bekijken, klik hier

Om u een beeld te geven waar mijn reactie tav het aanvullende rapport en de aanhoudende zorgen vandaan komen, heb ik een aantal beelden bij elkaar gezocht, immers beelden zeggen meer dan 1000 woorden. klik hier voor de beelden van de graafwerkzaamheden

03 februari 2016 Nieuwe hoop fietspad Groene AS Geld krijgt geen andere bestemming klik hier...
Het HC Nieuws meldt voorgaande, maar dit lijkt in tegenspraak met hetgeen de wethouder zelf meldt in zijn Programma Begroting 2016, klik hier voor deze informatie...... oordeelt u zelf.

03 februari 2016 "Onrust graafwerk onnodig" HC Nieuws klik hier......
De wethouder weerspreekt de onrust aan de hand van zijn onderzoeks rapport, maar heeft niet zoals nadrukkelijk verzocht de juiste informatie geraadpleegd, immers in het Bestemmingplan Nieuwemeer, wordt overduidelijk verwezen naar het niet geraadpleegde DHV rapport 1995, klik hier.... of bekijk de overzichtspagina met de diversen rapporten

02 februari 2016 Zorgen blijven, wethouder neemt zorgen niet weg met onttoereikend rapportje
RTV NH pikt zorgen buurtbewoners op en komt op bezoek in Nieuwemeer
Het rapport "Grondwateranalyse verlegging A9-noordelijke rondtocht" is beslist NIET toereikend om de zorgen van de omwonende weg te nemen het Bestemmiongplan Nieuwemeer geeft duidelijk aan dat bij alle werkzaamheden aan de voormalige zwaar vervuilde zandwinput het DHV rapport als leidraad dient klik hier voor deze informatie en nou juist dit rapport is tegen beter weten in NIET betroken in het onderzoek. Dit lijkt ons laakbaar beleid van wethouder Derk Reneman en de Gemeente Raad.

Week 4 Berichten in de media nav onze Noodkreet en het ontoereikend rapport

Het aangehaalde DHV rapport betreft een set van 5 delen en een samenvatting, waarin de gehele water en opbouwtechnische situatie en huishouding van de met zware vervuiling gedempte voormalige zandwinput beschreven staat, maar belangrijker nog het beheer en onderhoud en wat er wel en niet ongestrafd gedaan kan worden, binnen de veiligheid en milieu risico´s. Dit rapport is gebruikt als basis voor de aanleg van de Golfbaan The International, als de gemeente dit rapport ook gebruikt zou hebben zou zij zeker tot een andere conclusie zijn gekomen.

Bestemmingplan Nieuwemeer 2008 Bijlage 5 Afspraken Milieuaspecten inzake hoe om te gaan met de Zandwinput, verwijzend naar het DHV Rapport, zie pagina 130, 133 - BP, klik hier Het DHV rapport 1995 was dus wel degelijk bekend bij de Gemeente er wordt immers vanuit hun BP naar verwezen.

Watervergunning V62726 Diverse werkzaamheden ter hoogte van Rijksweg A9 te Schiphol-Noord / Badhoevedorp
Na enig speurwerk troffen wij online deze aankondiding dd 3 december. Vreemd dat tijdens de overleggen met de Gemeente bij navraag hoe het met de vergunningen zat, het antwoord volgde er zijn geen aanvullende vergunningen nodig, alles valt binnen de kapstok vergunning TB.
Publicatie watervergunning V62726 dd 03/12/2015
Watervergunning V62726 Tijdelijk graafwerk voetsloot A9 Golfbaan aangevraagd 11/11/2015
Er wordt hier hoofdzakelijk gesproken over Tijdelijke maatregelen, Hoe zo dan nog steeds geen vergunning voor het definitie afgraven van het Dijklichaam ????

Woensdag 27 januari 2016 Te kortschietend rapport Gemeente over Grondwateranalyse Noordelijke tocht
Het rapport "Grondwateranalyse verlegging A9-noordelijke rondtocht" gemaakt in opdracht van de gemeente, zou een geruststelling moeten brengen en de onderbouwing voor de toestemming van de Gemeente voor aanvang van de graafwerkzaamheden. Tijdens het vragenuur donderdag 28/01 melde de wethouder ook dat hiermee de zorgen ongegrondverklaard zijn, ondanks de vraagtekens die wij als Buurtvereniging vooraf hebben gemeld en de vragen namens Een Haarlemmeermeer, Groenlinks en PvdA tijdens het vragen uur.
Bekijk het tekortschietende rapport met hierin en bij gevoegd de vragen en kanttekening zoals gedeeld met de wethouder. klik hier en oordeelt u zelf.

Vragen / kanttekeningen geuit nav het rapportje, Deze informatie is voor aanvang van het vragen uur per e.mail verstuurd door een zeer betrokken inwoner en lid van de WG Groen & Water uit Badhoevedorp, dit bericht bekijken, klik hier....

Dinsdag 26 januari 2016 Start graafwerkzaamheden Dijklichaam Milieuput
Ondanks de gedeelde informatie met alle partijenen is de uitvooerder CBB ism RWS gestart met de graafwerkzaamheden aan het dijklichaam.
Vooruit lopend hierop hadden wij alle partijen incl. de media een bericht / noodkreet gestuurd, klik hier.....

 

In het Bestemmingplan Nieuwemeer 2007 is het beoogde Fiets- / voetpad al opgenomen en zoals inmiddels bekend, zijn de financiele ook beschikbaar, als geoormerkt geld uit SMG (Stichting Mainport & Groen).

Niet alleen de bewoners van Nieuwemeer en Badhoevedorp zien het belang van dit Geweldige Fiets-/voetpad ook Stichting Mainport & Groen en de toenmalig verantwoordelijk wethouder, vertegenwoordiger namens SADC, de provincie en de vertegenwoordiging namens de Groene-AS, getuige de beschikbaar gestelde gelden en de aandacht is de verschillende RO stukken en de gemaakte afspraken.

Wij als lokale ervaringsdeskundigen kunnen alleen maar zeggen;
Kom kijken op de lokatie dit zegt genoeg, dan weet u direct waarom dit pad er moet komen.

Hieronder willen wij u graag informeren over dit helaas nog steeds niet gerealiseerd deel van het Bestemmingplan Nieuwe-meer.

Als Buurtvereniging Nieuwemeer, hebben wij tijdens de realisatie van het Bestemmingsplan Nieuwemeer en de daaraan gekoppelde artikel 19 procedures hard gestreden het beoogde fiets- / voetpad vastgelegd te krijgen in het BP. In samenwerking met de Stichting Mainport en Groen en de planoloog van de Gemeente Corrie Verbeek hebben wij de gelden noodzakelijk voor dit pad beschikbaar gekregen. De realisatie van de fietsverbinding door de lus A9/A4 maken de functie van het Fiets-/voetpad over het dijklichaam nog belangrijker/functioneler/noodzakelijker.

Weerlegde argumenten om dit pad (NOG) NIET te realiseren:

Er zou volgens de projectleider voor dit Fiets-/voetpad, geld te kort zijn voor een noodzakelijke VRI installatie thv de T-kruising en de noodzakelijke fietsoversteekplaats thv het (H)OV viaduct over de A9, zie 1 in bovenstaande afbeelding.

 • Wij zijn als Buurtvereniging van mening dat een VRI (Stoplicht) installatie op deze locatie niet nodig en zelfs onwenselijk is.
  Om de volgende redenen:
  • Al het (H)OV verkeer rijdt hier vrijwel stapvoets, ivm de fysieke wegconstructie, er kan niet harder gereden worden.
  • Een fietsoversteekplaats biedt hier ruim voldoende uitzicht over het eventueel naderende verkeer ivm de hoge ligging.
  • Een VRI installatie zal vooral in het donker een onwenselijk lichtbeeld (Rood en Groen) geven over het Golfterrein.

Ter hoogte van de landingslichten van de Schiphol Oostbaan zou te weinig ruimte zijn om dit punt te passeren met een Fiets-/Voetpad, mede ivm de daar aanwezige hoogte/wolkenmeter, zie punt 2 in bovenstaande afbeelding voor de locatie.

 • Wij denken als Buurtvereniging een passende oplossing gevonden te hebben door daar ter plaats het hoogte verschil van het Dijklichaam naar het maaiveld te overbruggen middels een trap met naast liggende fietsgoot, dit past goed binnen de richtlijnen en voorschriften van een recreatief Fiets-/voetpad in een ecologische zone.

Aan de voet van het Dijklichaam moeten ivm het gewicht van een geasfalteerd fietspad lange damwandprofielen worden geslagen, wat technisch op ommogelijkheden zou leiden.

 • De noodzakelijk geachte lange damwanden zouden bommen onderzoek terplaatsen noodzakelijk maken waarvoor het dijklichaam afgegraven zou moeten worden. Dit laatste is onmogelijk ivm de perswal functie van het Dijklichaam voor de stabiliteit van de achterliggende voormalige zandwinput. De keuze voor een geasfalteerd pad zo noodzakelijk zijn ivm het door de gemeente uit te voeren onderhoud. Beide punten houden geen stand omdat de voorkeur uitgaat naar een schelpen/grindpad dit past ook beter bij de inrichtings voorschriften en richtlijnen voor de ecologische zone, het dijklichaam maakt hier deel vanuit. De zorgen tav het onderhoud zijn ook ongegrond, omdat de onderhoudsverantwoordelijkheid ligt bij de Golfbaan exploitant zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst Groene-AS/provincie, Gemeente, Golfbaanexploitant en SADC. Omdat het pad dus niet onder de verantwoordelijkheid en beheer van de Gemeente valt is voldoen aan de DIOR richtlijnen ook niet van toepassing. Dit laatste zou ook al niet van toepassing zijn omdat het een pad gelegen in de ecologische zone van de Groene AS betreft, waar binnen het schelpen/grind pad zeer goed past.

De realisatie van het pad zal inmiddels veel minder kosten met zich mee hoeven te brengen omdat het pad voor het overgrootste gedeelte al ligt en zeer regelmatig gebruikt wordt door de Golfbaan exploitant tbv transport van onderhoudsvoertuigen, dit laatste is eigenlijk instrijd met de voorschriften/richtlijnen voor gebruik van de ecologische zone, maar lijkt wat ons betreft, met duidelijke afspraken goed te combineren en een passende handrijking en waarborging voor goed onderhoud aan het pad zelf. Hieronder ziet u 2 impressie van het Dijklichaam en het huidige pad, let hierbij ook vooral op het uitzicht vanaf het pad.
Dit laatste is een zeer belangrijke reden om dit pad te realiseren, zodat meerderen mensen hier deelgenoot van kunnen worden. En wat de Buurtvereniging betreft ligt hierin ook gelijk de naam voor het pad "Mainport & Groen", beide ervaar je namelijk terplaatsen zeer duidelijk.
Het in de afbeelding middels een stippellijn
- - - - - getekende traject kan een alternatieve route zijn, thv het RWS terrein, welke nader onderzocht kan worden.

Opname - oktober 2011
Opname - november 2015

Als gevolg van de omlegging A9 / verbreding van de A9 ter plaatsen zou het Fiets-/voetpad niet meer haalbaar zijn.

 • Wij hebben hier samen met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Badhoevedorp onderzoek naar gedaan en komen tot een andere conclusie, overigens wilde RWS niet op ons verzoek ingaan om plantekeningen ter inzage te krijgen, laatstaan digitaal te ontvangen om ons dossier te completeren. Voor alle duidelijkheid de Dorpsraad Badhoevedorp hecht ook zeer veel belang aan de realisatie van het geplande Fiets-/voetpad, als noodzakelijke verbinding naar het grootschalig recreatief groen.

Onze visie Noodzaak en nut van een robuuste doorgaande recreatieve en ecologische AS inclusief fietsvoetpad door de knoop, tussen A9 en golfbaan naar het Amsterdamse Bos! - Groene-AS

De provincie gaat er ook nog steeds vanuit dat het voorliggende Fiets-/voetpad gerealiseerd gaat worden, zoals wij 22 december 2015 begrepen van Dhr M. Tromp tijdens ons gesprek in Haarlem en zoals na te lezen is op de website van de Provincie NH.

Overige mogelijk interesante stukken

Wij kijken uit naar de 29 oktober 2015 beloofde sessie over dit voorliggende fiets-/voetpad waarin de wethouder de gementeraad gaat informeren over de stand van zaken. Met deze informatie is er wel een duidelijk en compleet beeld.

Zorgen ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de voor de Gemeente raad beschikbare informatie;

3 november 2015 Wethouder Derk Reneman heeft de raadsleden aantoonbaar, bewust onjuist geïnformeerd
Tijdens de vragen nav het inspreken heeft de wethouder gemeld niet te weten of het fietspad wel of niet zou kunnen doorgaan. En de raadsleden voorgehouden maar te moeten doen alsof dit niet door kan gaan bij hun beslissing over de financiering van het Fietstunneltje door de lus. Naar nu blijkt heeft Derk Reneman in de Programma begroting 2016 - 2019 al op laten nemen dat het Recreatieve fietspad NIET doorgaat en dat hij het geld elders zal gaan besteden.
Zie pagina 87 in de Programma begroting 2016-2019 bij het Raadsvoorstel 2015.0039855 dd 22 september 2015, klik hier voor een selectie van de betreffende 3 pagina´s
De gemelde herbestemming voor de gelden, kan los van het feit of dit noodzakelijk is, uiteraard uitsluitend in overleg met de Buurtvereniging Nieuwemeer, wij zijn er nog steeds van overtuigd dat het pad realiseerbaar is, maar beraden ons wel over een eventueel buurt gerelateerd herbestemming.
Maar tevens is er door de wethouder tijdens de Raadsvergadering 29 oktober 2015 een vervolg beloofd aan de aanwezigen raadsleden over dit recreatieve fiets-/voetpad, dus herbestemmen van de gelden lijkt ons iets te prematuur.

Het aangedragen argument dat de verbreding van de A9 de realisatie onmogelijk maakt is óók een onjuiste bewering, zoals u kunt nalezen in onze visie


Historische informatie over dit onderwerp:

Raadsvergadering inlijving Mainport & Groen in Gemeenteplannen
Tijdens deze raadsvergadering heeft de verantwoordelijk wethouder expliciet gemeld dat de gereserveerde gelden voor het fietspad in overleg met de Buurtvereniging Nieuwemeer gereserveerd blijven voor realisatie van het fiets-/voetpad.

2008 Samenwerking Groene-As, Gemeente, Buurtvereniging en Mainpoort & Groen
Omdat in het BP de financiën tbv de realisatie van het Fietspad niet geregeld waren en er door voorgenoemde partijen een hoge prioriteit gesteld werd aan de realisatie, zijn na uitgebreid overleg deze gelden beschikbaar gesteld door Mainport & Groen.

2007 Verankeren Fietspad in het bestemmingplan
Tijdens de vele overleggen en behandelingen van het Bestemmingplan Nieuwemeer is de realisatie van het Fietspad meerdere malen besproken en is het beoogde trace ook vastgelegd in het BP en de bijbehorende tekeningen, deze kunt u in de tekeningen op onze site terugvinden, klik hier (zie de Groene strook met de code GvD
(Groenverbindings-zone Droog).
In het Bestemmingplan zelf vindt u o.a. op de pagina´s 19, 57, en 62 informatie terug tav dit Fiets-/voetpad, waarvan de Planoloog (mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het BP) Mw Corrie Verbeek altijd een grote voorstander is gebleken.

2007 Vaststelling Bestemmingplan Nieuwemeer incl. de artikel 19 procedures
Met de komst van de Golfbaan op de oude zandwinput in Nieuwemeer is er eindelijk een klap gegeven op de actualisatie van het Bestemmingplan, waarvan een paar artikel 19 procedures deel hebben uitgemaakt. I.v.m. een goede inpassing van de Golfbaan en de bescherming van het woon/welzijn van de bewoners van het buurtschap Nieuwemeer. Belangrijke punten hierbij waren de vormgeving van het Hotel / Clubhuis van de Golfbaan, de situering van de Drivingrange en de woningen van Dhr. Hosselet en Dhr Hopman en de daarbij behorende percelen.


naar boven