LOSWAL thv NIEUWEMEERDIJK 465

Update december 2021

 

Mocht u te maken krijgen met calimiteiten/ongeval thv de Loswal in relatie tot het gebruik
.
van de loswal, lees dan vooral onderstaande toelichting.

De Loswal ter hoogte van Nieuwemeerdijk 465, blijft de gemoederen bezig houden, maar belangrijker zorgen voor zeer onveilige situaties, vooral voor (schoolgaande) fietsers.

Update Juni - november 2021
"Verleende omgevingsvergunning, Nieuwemeerdijk, 1171 PC Badhoevedorp, FCC Construccion S.A., het realiseren van twee uitwegen (poort 4A en 4B) bij de Nieuwemeerdijk (kadastrale locatie H 6475) te Badhoevedorp met een instandhoudingstermijn van drie jaar en tien maanden tot en met 31 december 2024, datum besluit: 3 maart 2021, zaak 10023649, OLO-nummer: 5683697. "

Voorgemelde aanvraag heb ik na veel speurwerk, noodzakelijk door een publicatie fout, bovenwater gekregen en mijn zorgen geuit dit ivm extra vrachtwagen bewegingen rond de loswal en de dagelijk passerende schoolgaande fietsers..
Ik ben gaan speuren omdat er opeens gele borden werden geplaatst met Poort 4A en 4B en ik hier niets over had gezien/gelezen. Zoals in de mail wisseling te lezen was de melding op een fout adres en nummer incl. bijbehorende postcode gepubliseerd en door de foute publicatie kon ik pas reageren toen de borden verschenen.

Deze mail wisseling bekijken, klik hier

Ringvaart-Nieuwemeerdijk 162 1171 PC is echt iets anders dan Nieuwemeerdijk 465 1171 PA

Ik ben met de project toezichthouder 22 juni 2021 14:30h op locatie wezen kijken en heb mijn zorgen geuit, tav de vrachtwagen rangeer acties en de beoogde voorzorg bebording. Er is mij beloofd dat er dagelijk zou worden toegezien op de staat van de bebording, zoals te verwachten is hier niets tot niet veel van terecht gekomen, de borden is een zooitje op deze locatie, hiervoor had ik al gewaarschuwd, door mijn ervaringen met deze locatie en eerdere beloften.
Zoals in de mail wisseling is te lezen worden mijn zorgen afgedaan met een zeer veel en super slap excus dat ik geen belanghebbende ben, omdat ik te ver van deze locatie af woon. Te belachelijk voor woorden, dit geldt voor alle ouders van wie hun kinderen hierlangs naar school moeten fietsen en/of buurtbewoners en ik zelf. Hoezo ben ik dan geen belanghebbende ?
De noodzakelijke instandhoudingstijd zal ook vrijwel zeker overschreden worden, maar dat weten ze zelf ook wel, maar maakt een tijdelijke vergunning mogelijk, met veel meer vrijheden, knap werk :-( .

Update januari 2021
Toen de Loswal werd ingericht, zijn er met de VROM Cie van de Buurtverenging duidelijke afspraken gemaakt over de noodzakelijk verkeersrouting van de af- en aanrijdende zware vrachtwagens, dit ivm de verkeersveiligheid.

Deze punten zijn onderdeel van de gebruiksvergunning geworden, klik hier om deze vergunning te bekijken.

September 2011 is er ook al uitgebreid aandacht besteed aan oneigelijk gebruik, klik hier en zie foto's hieronder. Toen stond de (niet gebruikte) oude trechter en nog en werden de vrachtwagen direct met de kraan/happer geladen. Belangrijk hierbij op te merken is dat er toen nog gevaarlijker achteruit naar het laadpunt werd aangereden, schuin achteruit over de fietspad.

Naar aanleiding van die klachten heb ik ook een Inrichtingsdosier ontvangen, klik hier om dit te bekijken. Hieruit blijkt overduidelijk dat er toen (2011) ook al sprake was van verlopen vergunningen.

De Loswal heeft jaren stil- en ongebruikt gelegen en toen is er menig contact met het gebiedsmanagment geweest om de alsmaar roestiger wordende trechter te laten verwijderen, helaas jaren zonder resultaat. Wel waren de kraan/happer en 2 trechters en transsportband al verwijderd.

Toen uiteindelijk na heel veel overleg toch werd besloten de trechter te verwijderen 2019, leek alles toch goed te komen. Maar helaas het verwijderen van de oude trechter werd alleen gedaan om ruimte te maken voor, wat later bleek een nieuwe trechter.

Dit zou allemaal nog niet zo erg zijn geweest, als de verkeersrouting van de 40T zandwagens maar gerespecteerd zou worden, dit bleek niet het geval.
Vervolgens heb ik veelvuldig en langdurig contact gehad met de vertegenwoordiger van de afdeling Handhaving/Vergunningen en heb hem de oorspronkelijke vergunning toegestuurd, met de juiste rij-richtingen. Er is toen beloofd dat bij een volgende ingebruikname op de naleving zou worden toegezien, dit was half 2020, afsluitend aan het gebruik van de loswal voor de zandaanvoer tbv de busbaan langs de A4. Voor alle duidelijkheid ook hierbij werden de rij richtingen NIET gerespecteerd.

De reactie van de Gebiedsmanager per mail dd. 16 december 2020 op mijn ingediende klacht inzake het onjuist gebruik van de loswal onder nr 3827691 dd 12 juni 2020, luide als volgd;
=====================================================================================

......... We zijn nu enkele maanden verder en hoewel de werkzaamheden inmiddels afgerond zijn en de vultrechter inmiddels ontmanteld is, bevestig ik ook per mail hoe een en ander nu afgesproken is.

Er is een bestaande routing, die bij vergunning van Rijkswaterstaat is vastgesteld. Deze vastgestelde routing is belangrijk i.v.m. de veiligheid van (vooral fietsend) verkeer. Tijdens de werkzaamheden afgelopen zomer is deze route niet gerespecteerd, dat had wel gemoeten. Mochten er in de toekomst nog werkzaamheden verricht worden bij de loswal, dan dienen deze gerespecteerd te worden. U heeft verder aangegeven dat de situatie op dit moment zo veilig als mogelijk is.

Verder geeft u aan dat in de vergunning staat dat de afspraken om werkzaamheden uit te kunnen voeren geldig blijven tot een half jaar na de uitvoering van de laatst verrichte werkzaamheden. Daarmee zou er officieel überhaupt geen vergunning meer bestaan. In het voorkomende geval zullen we dat uiteraard bekijken. ........

===========================================================================

Tot mijn grote verbazing is de Loswal 18 januari 2021 weer ingebruikgenomen door de Fa. van Vliet ZONDER RESPECTERING van de VERGUNNINGSAFSPRAKEN, werkelijk te belachelijk voor woorden.
Dit heb ik gemeld bij toezichthoudende ambtenaar van de afdeling Handhaving / Vergunningen en de gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord en hen gewezen op de aansprakelijkheid bij calimiteiten/ongevallen zolang er, met hun instemming, gerangeerd wordt waarbij niet aan de vergunningsvoorwaarden/veiligheidseisen wordt voldaan.

Loswal Janauri 2021

Een niet steek houdend excuses tot gevolg "Er zijn aanpassingen nodig om het aanrijden van de vrachtwagens veilig te laten verlopen en hier zijn ook andere partijen voor nodig binnen de gemeente. Hier wordt nu hard aan gewerkt, maar het heeft wel wat tijd nodig. " Als je niet aan de vergunningvoldoet mag je daar niet werken.

Alle randvoorwaarden zijn niet gewijzigd tov de periode waarin de juiste vergunning is verleend het enig wat veranderd is, is de FOUTE keuze van inrichting door de Fa van Vliet. Dus de oplossing lijkt mij duidelijk, er moet een nieuwe vergunningaanvraag worden ingediend.

De volgende punten gaan fout;

  • Niet respecteren veilige aanrij-route voor zware 40 tons zandwagens (kruisen gevaarlijk en onoverzichtelijk het fietspad)
  • Een hydraulische kraan boven het water zonder milieu lekbak, (voor lekkage calimiteiten)
  • Grote brandstof opslag tank. ook niet geplaatst op een milieu verantwoorde plaats vlak bij het water (overpomp risico's).

Mijn persoonlijke mening over voorgaande :
Ik maak me persoonlijk zeer grote zorgen over de verkeersveiligheid, vooral voor (schoolgaande) fietsers ter hoogte van de Loswal, mede omdat statistisch gezien de kans steeds groter wordt dat er wat ernstigs gebeurt, naar mate het aantal gebruiksdagen, van onjuist gebruik toeneemt.

Erik Hoogenboomnaar boven